PZO - język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DZIERZGONIU

KLASY I – III

I. ZASADY OGÓLNE

Przedmiotowe Zasady Nauczania mają na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej pracy,

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

II. OBSZARY AKTYWNOSCI PODLEGAJACE OCENIE

1) Słownictwo

a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

b) odpowiedni dobór słownictwa,

c) odpowiedni zakres słownictwa.

2) Gramatyka

a) poprawność,

b) podstawowe struktury,

c) formy pytające i przeczenia,

d) czasy,

e) szyk wyrazów.

3) Rozumienie ze słuchu

a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,

b) wydobywanie informacji,

c) rozpoznawanie kontekstu,

d) rozpoznawanie najważniejszych myśli,

e) rozpoznawanie uczuć mówiącego.

4) Mówienie

a) umiejętność współpracy,

b) wymienianie informacji o sobie,

c) poprawność,

d) płynność,

e) komunikacje interaktywna,

f) zdolności negocjacyjne,

g) wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacje,

h) zasób struktur i słownictwa,

i) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.

5) Czytanie

a) rozpoznawanie najważniejszych informacji,

b) rozpoznawanie istotnych informacji,

c) rozumienie przesłania / znaczenia napisanego tekstu.

6) Pisanie

a) zdolność przekazywania informacji,

b) zdolność przekazywania informacji o sobie,

c) zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,

d) poprawność,

e) podporządkowanie myśli i pomysłów,

f) pisownie.

7) Inne umiejętności

a) korzystanie ze słowników dwujęzycznych,

b) korzystanie z lektur uproszczonych,

c) tworzenie projektów (prac plastyczno językowych).

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIAGNIĘĆ UCZNIÓW

1) Formy aktywności

a) prace klasowe (testy wiadomości),

b) sprawdziany,

c) kartkówki,

d) odpowiedz ustna,

e) samodzielna praca na lekcji,

f) samodzielna praca ze słownikiem,

g) czytanie,

h) prace domowe,

i) zeszyt przedmiotowy,

j) projekty indywidualne i grupowe,

k) udział w konkursach,

l) przygotowanie do lekcji,

m) aktywność na lekcji.

2) Częstotliwość oceniania:

Formy aktywności – Częstotliwość oceniania

 • praca klasowa (test wiadomości) – minimum 2 w semestrze
 • Sprawdzian – minimum 1 w semestrze
 • Odpowiedz ustna – minimum 1 w semestrze
 • Praca domowa – minimum 2 w semestrze
 • Czytanie – minimum 1 w semestrze
 • Zeszyt przedmiotowy /zeszyt ćwiczeń – minimum 1 w semestrze

Określanie pojęć zgodnie z WSO:

wypowiedzi pisemne:

 • praca klasowa, test – z określonego materiału poprzedzona powtórzeniem, zapisana w dzienniku i zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,
 • sprawdzian – obejmuje materiał 3 do 5 jednostek lekcyjnych (zapowiedziany na ostatniej lekcji),
 • kartkówka – niezapowiedziana praca obejmująca materiał z 1 do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych,
 • prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia,
 • zeszyt przedmiotowy/zeszyt ćwiczeń – minimum raz w semestrze, ale nie zawsze podlega ocenie,

wypowiedzi ustne:

 • odpowiedzi z ostatnich 3 lekcji,
 • aktywność na lekcji.

3) Sposoby oceniania:

 • stopień,
 • pochwała,
 • ocena opisowa,
 • plusy / minusy.

4) Skala ocen:

 • ocena celująca – 6,
 • ocena bardzo dobra – 5,
 • ocena dobra – 4,
 • ocena dostateczna – 3,
 • ocena dopuszczająca – 2,
 • ocena niedostateczna – 1.

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

1) Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad:

 • wszystkie prace klasowe – w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania,
 • 2 sprawdziany w semestrze – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,
 • kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe i oceny za prowadzenie zeszytu/zeszytu ćwiczeń nie podlegają poprawie, chyba, że nauczyciel zdecyduje inaczej.

2) Uczeń ma również prawo do poprawy dopuszczających i dostatecznych ocen cząstkowych (1 praca klasowa i 1 sprawdzian w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania).

V. USTALENIA KOŃCOWE

1) Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.

2) Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, np.:

 • brak pracy domowej,
 • brak zeszytu,
 • brak pomocy potrzebnych do lekcji,
 • niegotowość do odpowiedzi.

(Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, testów i sprawdzianów)

3) Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

4) Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.

5) Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

6) Przewidywaną ocenę śródroczną i końcoworoczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

7) Jeżeli przewidywana ocena śródroczna lub końcoworoczna jest oceną niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie 4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

8) Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

Opracowali: nauczyciele j. angielskiego