REGULAMIN

REGULAMIN
GIMNAZJUM im. Jana Pawła II
w DZIERZGONIU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1
Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum w Dzierzgoniu określa Statut Szkoły oraz Regulamin Gimnazjum.
§2
Regulamin został opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
§3
Zmiany lub poprawki w Regulaminie mogą być dokonywane na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego.
II. REGULAMIN SZKOŁY
§4
1. Samorząd Uczniowski
1) Wszyscy uczniowie szkoły należą do samorządu szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
2) Organem wykonawczym samorządu szkolnego jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
3) Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą samorządu klasowe, przewodniczący i jego zastępca. Przewodniczący i zastępca RSU wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kandydat, który uzyskał najwyższa ilość głosów pozostaje przewodniczącym RSU.
4) Termin i sposób wyborów Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego określa ordynacja wyborcza.
5) Rada Samorządu uczniowskiego dysponuje swoimi funduszami pochodzącymi:
 z dobrowolnych składek uczniów
 zbiórki surowców wtórnych
 z organizacji dyskotek szkolnych
6) RSU zbiera się raz w tygodniu na zwyczajnych posiedzeniach.
7) Na zakończenie każdego semestru Rada dokonuje podsumowania pracy Samorządu Uczniowskiego.
§5
Prawa Ucznia
1. Postanowienia ogólne:
1) uczeń ma prawo do przedstawienia wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi (dyskretnie) i wyjaśnień;
2) uczeń, który mimo swoich starań ma kłopoty z opanowaniem materiału programowego, ma prawo uzyskać pomoc ze strony nauczyciela;
2. Postanowienia szczegółowe:
1) uczeń ma prawo należeć do wybranych przez siebie kół zainteresowań i zdecydować o udziale w wybranym konkursie przedmiotowym lub innej formie reprezentowania szkoły (zawody sportowe, turnieje, konkursy itp.);
2) godziny zajęć kół ustalają ich członkowie wspólnie z opiekunem;
3) uczeń ma prawo być zapoznanym szczegółowo (na początku roku szkolnego) z wymogami wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć w nauce i zachowaniu oraz przedmiotowym systemem oceniania;
4) uczniowie uzyskują informacje o terminach i zakresach prac pisemnych jednogodzinnych z tygodniowym wyprzedzeniem. Przez pracę pisemną rozumie się pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujących więcej niż 3 ostatnie tematy. Nauczyciel zobowiązany jest do dokonania zapisu informującego o pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem, w dzienniku lekcyjnym;
5) pisemne sprawdzenie wiadomości obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne są traktowane jako odpytywanie z bieżącego materiału i nie wymagają zapowiadania;
6) sprawdziany i inne prace pisemne muszą być sprawdzone, ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni;
7) w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca klasowa.
8) uczeń ma prawo poprosić nauczyciela o umotywowanie wystawionej oceny;
9) uczeń ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji o stopniach;
10) na okres przerw świątecznych oraz wypoczynku zimowego uczniowie nie otrzymują prac domowych;
11) uczeń ma prawo do poszanowania godności osobistej;
12) uczeń ma prawo do wolności słowa i wyznania;
13) samorząd szkolny lub samorządy klasowe mogą organizować na terenie szkoły imprezy kulturalno-rozrywkowe (turnieje, festiwale, pokazy filmów, dyskoteki). Wspomniane imprezy mogą trwać do godz. 20oo, z wyjątkiem studniówek i wieczorków pożegnalnych klas III. Za zgodą opiekuna imprezy wymienione wyżej (turnieje itp.) można przedłużyć do godz. 21oo;
14) godzina zakończenia studniówki lub wieczorka pożegnalnego klas III ustalana jest przez wychowawcę po uzgodnieniu z rodzicami i dyrekcją szkoły;
§6
Obowiązki Ucznia
1. Postanowienia ogólne:
1) uczeń ma obowiązek uczyć się systematycznie;
2) uczeń ma obowiązek zachowywać się kulturalnie w szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej;
3) powinien okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, podporządkowywać się zarządzeniom nauczycieli;
4) każdy uczeń dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
5) uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających;
2. Ucznia gimnazjum obowiązują następujące zakazy:
1) farbowanie włosów;
2) stosowanie makijażu;
3) noszenia biżuterii zagrażającej zdrowiu lub bezpieczeństwu;
4) używanie telefonów komórkowych w czasie lekcji.
3. Odpowiedzialność za cenne przedmioty:
1) szkoła nie ponosi odpowiedzialności finansowej za zgubione, zniszczone lub skradzione cenne przedmioty typu: telefon komórkowy, sprzęt elektroniczny, biżuteria, pieniądze, itp.
2) przedmioty wymienione w podpunkcie 3.1 uczeń przynosi do szkoły jedynie na własną odpowiedzialność;
3) skonfiskowana biżuteria i telefony komórkowe (po uprzednim ich wyłączeniu) będą składane przez nauczycieli w depozyt w sekretariacie szkoły;
4) odbioru skonfiskowanych przedmiotów mogą dokonać wyłącznie osobiście rodzice/prawni opiekunowie;
4. Postanowienia szczegółowe:
1) uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne:
a) pierwszy dzwonek informuje o konieczności ustawienia się pod klasą;
b) drugi dzwonek jest sygnałem rozpoczynającej się lekcji;
2) podstawą usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna lub osobista prośba rodziców/opiekunów albo zwolnienie lekarskie
3) 30 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności otwiera drogę wszczęcia postępowania o ukaranie rodziców;
4) niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (rozdział 2, artykuł 20, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty). Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%;
5) trzy kolejne nieusprawiedliwione spóźnienia są traktowane jako jedna godzina nieobecności ucznia w szkole;
6) uczeń ma obowiązek szanować pracę innych i dbać o czystość i estetykę szkoły:
a) jeśli uczeń dopuści się dewastacji to pokrywa koszty wymiany, naprawy, konserwacji itp.;
7) podczas przerw ucznia obowiązują następujące zakazy:
a) wybiegania z klasy na przerwę oraz biegania po budynku szkoły;
b) przebywania przed szkołą i na klatce schodowej oraz przy sali gimnastycznej;
c) samowolnego opuszczania szkoły;
8) uczeń powinien respektować polecenia uczniów dyżurujących;
9) uczeń nie może wnosić kurtek na zajęcia lekcyjne;
10) uczeń, który przystąpił do pracy w kole zainteresowań, uczestniczy w zajęciach sportowych i zadeklarował chęć reprezentowania szkoły w danej dziedzinie, nie może w ostatniej chwili odmówić udziału w imprezie, do której był przygotowany;
§7
Nagrody
1. Warunkiem otrzymania nagrody jest:
1) wzorowa postawa;
2) wybitne osiągnięcia;
2. Nagrody przyznają:
1) Dyrekcja szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada S.U.;
4) organizatorzy imprezy, w której bierze udział kandydat do nagrody;
5) organizacje działające na terenie szkoły;
3. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy klasy;
2) pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej;
3) list pochwalny do rodziców;
4) dyplom uznania wręczony na apelu;
5) nagroda rzeczowa (maskotka, książka itp.);
6) nagroda pieniężna;
§8
Kary
1. Społeczność szkolna karze ucznia za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły
2. Za naruszenie obowiązków szkolnych uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły;
3) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów;
4) zawieszeniem w prawach ucznia na określony czas
Przez zawieszenie w prawach ucznia rozumie się zakaz korzystania z wszystkich przywilejów, a w szczególności:
a) zakaz uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych;
b) zakaz reprezentowania szkoły w różnego rodzaju konkursach i zawodach;
c) zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych ;
d) zakaz korzystania z „wolnego numeru od pytania”;
e) w szczególnie rażących przypadkach naruszenia regulaminu szkolnego; zakaz korzystania z pomocy materialnej.
W takim przypadku wymagane jest uzgodnienie tej kary ze świadczeniodawcą takiej pomocy;
f) zakaz działalności lub uczestnictwa w pracach organizacji pozaszkolnych;
5) zgłoszenie wykroczenia na policję
a) skierowanie sprawy do Sądu dla Nieletnich
b) ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich
c) sprawy karne o demoralizację
d) nadzór kuratora sądowego
6) przeniesieniem do równoległej klasy;
7) przeniesieniem do innego gimnazjum;
a) decyzję w tej sprawie podejmuje Pomorski Kurator Oświaty na wniosek dyrektora gimnazjum;
b) dyrektor występuje do kuratora o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w przypadkach systematycznego naruszania przez niego obowiązków, stosowania przemocy; ucznia, który swoim zachowaniem demoralizuje społeczność uczniowską, a zastosowane kary wymienione w pkt. a) – f) nie przynoszą rezultatów;
3. Informacja o nałożeniu kary winna być przekazana uczniowi w ciągu dwóch dni, (w których odbywają się lekcje) od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie.
4. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary za pośrednictwem samorządu klasowego lub szkolnego w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o nałożeniu kary
5. Odwołanie mogą wnieść również rodzice (opiekunowie) ucznia.
6. Wniesienie odwołania powoduje wstrzymanie kary oraz ponowne rozpatrzenie okoliczności powodujących jej nałożenie.
7. Wykonanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli uczeń zyska poręczenie samorządu klasowego lub szkolnego, rady rodziców, ewentualnie wychowawcy).
8. Naruszenie postanowień Regulaminu Gimnazjum będzie uwzględniane przy wystawianiu oceny z zachowania
9. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o zastosowanej wobec niego karze. Informacje o karach przekazywane są na bieżąco.
§9
Zapisy prawne dotyczące organizacji w szkole projektu gimnazjalnego
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka, nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadku, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”;
Postanowienia przejściowe:
1. Przepisy te, stosuje się do uczniów klas gimnazjum, w których realizuje się podstawy programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2. W roku szkolnym 2010/2011 informacje, o której mowa w punkcie 7 wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.
§10
Postanowienia Końcowe
1. Postanowienia ogólne określa Statut szkoły.
2. Postanowienia szczegółowe:
1) w przypadku konfliktu między uczniami, okoliczności jego zajścia bada i podejmuje decyzje:
a) wychowawca klasy
b) pedagog szkolny
c) rzecznik praw ucznia
d) Dyrekcja
e) Rada Pedagogiczna
2) w przypadku nie przestrzegania Regulaminu Gimnazjum przez nauczyciela oraz w innych sprawach spornych Rada Samorządu Uczniowskiego lub nauczyciel rzecznik praw ucznia występują do Dyrektora szkoły. Dyrektor w obecności danego nauczyciela, ucznia, jego wychowawcy i rzecznika praw ucznia bada sprawę oraz podejmuje stosowne decyzje
3) uczeń dochodzi swoich praw w sposób kulturalny.
Zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej......................................................
Zaakceptowany przez Radę Samorządu Uczniowskiego..............................................
Zaakceptowany przez Rodziców....................................................................................