PZO - matematyka

PZO MATEMATYKA

OBSZARY AKTYWNOŚCI

1.     Rozumienie pojęć matematycznych i znajomość ich definicji.

2.     Znajomość i stosowanie poznanych twierdzeń.

3.     Prowadzenie rozumowań.

4.     Posługiwanie się symboliką i językiem i językiem matematyki adekwatnym do danego etapu kształcenia.

5.     Analizowanie tekstów matematycznych.

6.     Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem poznanych metod.

7.     Stosowanie wiedzy przedmiotowej w rozwiązywaniu problemów poza matematycznych.

8.     Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.

9.     Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

WYMAGANIA NA OCENĘ

DOPUSZCZAJĄCĄ

Uczeń

·        intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy, potrafi podać przykłady modeli dla tych pojęć;

·        Intuicyjnie rozumie podstawowe twierdzenia;

·        potrafi wskazać założenie i tezę;

·        zna symbole matematyczne;

·        potrafi wskazać dane i niewiadome;

·        wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań;

·        tworzy z pomocą nauczyciela proste teksty w stylu matematycznym;

·        odczytuje z pomocą nauczyciela dane z prostych tekstów, diagramów, rysunków, tabel;

·        zna zasady stosowania podstawowych algorytmów, stosuje je z pomocą nauczyciela;

·        stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania problemów praktycznych z pomocą nauczyciela;

DOSTATECZNĄ

uczeń

·        potrafi odczytać definicje zapisane za pomocą symboli;

·        potrafi stosować twierdzenia w typowych zadaniach;

·        potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość twierdzenia;

·        potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach;

·        tworzy proste teksty w stylu matematycznym;

·        odczytuje dane z prostych tekstów diagramów, rysunków, tabel;

·        stosuje podstawowe algorytmy w typowych sytuacjach;

·        stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania typowych problemów praktycznych;

·        prezentuje wyniki swojej pracy w sposób jednolity wybrany przez siebie;

·        stara się rozumieć zadany problem;

DOBRĄ

uczeń

·        potrafi formułować definicje, zapisać je;

·        operować pojęciami, stosować je;

·        potrafi sformułować twierdzenie proste i odwrotne;

·        potrafi przeprowadzać proste wnioskowania;

·        analizuje treść zadania;

·        układa plan rozwiązania;

·        samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;

·        tworzy teksty w stylu matematycznym z użyciem symboli;

·        odczytuje dane z tekstów, diagramów, rysunków, tabel;

·        stosuje algorytmy w sposób efektywny;

·        potrafi sprawdzić wyniki po ich zastosowaniu;

·        stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania różnych problemów praktycznych;

·        prezentuje wyniki swojej pracy na różne sposoby nie zawsze dobrze dobrane do problemu;

·        zadaje pytania związane z postawionym problemem;

·        stara się stworzyć przyjazną atmosferę i zachęca innych do pracy;

BARDZO DOBRĄ

uczeń

·        umie klasyfikować pojęcia;

·        podaje szczególne przypadki;

·        uzasadnia twierdzenia w nieskomplikowanych przypadkach;

·        stosuje uogólnienia i analogie do formułowania hipotez;

·        umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania;

·        samodzielnie potrafi formułować twierdzenia i definicje;

·        odczytuje i porównuje dane tekstów, diagramów, rysunków, tabel, wykresów;

·        stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia;

·        stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania nietypowych problemów;

·        prezentuje wyniki swojej pracy we właściwy wybrany przez siebie sposób;

·        wskazuje pomysły na rozwiązanie problemu;

·        dba o jakość pracy w grupie;

CELUJĄCĄ

uczeń

·        uogólnia;

·        wykorzystuje uogólnienia i analogie;

·        operuje twierdzeniami i je dowodzi;

·        potrafi oryginalnie rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności;

·        samodzielni potrafi formułować definicje i twierdzenia z użyciem symboli matematycznych;

·        stosuje algorytmy uwzględniając nietypowe rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia, wyjaśnia;

·        stosuje umiejętności matematyczne do rozwiązywania nietypowych problemów z innych dziedzin;

·        prezentuje wyniki swojej pracy.

W ocenianiu ucznia obowiązują zasady:

-       obiektywność

-       jawność

-       instruktywność wskazanie na występujące braki (udzielenie pomocy w postaci informacji co uczeń zrobił źle, co dobrze, co i jak powinien poprawić)

-       pochwała i mobilizacja do dalszej pracy.

Sposoby oceniania:

-       gestem

-       słowem

-       punktowaniem (plusy, minusy)

-       stopniem

Oceny za kartkówki (3 ostatnie tematy) będą uzależnione od stopnia trudności danej pracy.

Punkty uzyskane z prac klasowych przeliczane są na stopnie wg następującej skali:

100% - celujący (cel)

99% - 86% - bardzo dobry (bdb)

85% - 75% - dobry (db)

74% - 55% - dostateczny (dst)

54% - 35% - dopuszczający (dop)

34% - 0% - niedostateczny (ndst).

Kryteria oceny semestralnej i rocznej

1.     Ocenę semestralną/ roczną wystawia nauczyciel najpóźniej na trzy dni przed terminem klasyfikacji semestralnej/ rocznej.

2.     O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje ucznia, rodzica/opiekuna prawnego wychowawcę na miesiąc przed terminem klasyfikacji.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

Przy ustalaniu wymagań edukacyjnych nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić specyficzne trudności w uczeniu się, potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

W ocenianiu bieżącym obowiązuje sześciostopniowa skalę ocen (od 1 do 6) Nauczyciele stosują następujące oceny wspomagające: 1, 2-, 2+, 3-, 3+, 4-, 4+, 5-, 5+, 6-. Oceny wspomagające nie wymagają oddzielnych kryteriów oceniania.

W odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciel stosuje formy i sposoby oceniania zgodne z zapisami w karcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.