PZO - zajęcia artystyczne

Przedmiotowe zasady oceniania
z zajęć artystycznych w klasach III
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

 1. Specyfika oceniania

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów weźmie pod uwagę przede wszystkim:

 • poziom uzdolnień i predyspozycji artystycznych ucznia,
 • indywidualny wkład pracy ucznia, potrzebny do realizacji określonych działań artystycznych,
 • postawę i zaangażowanie ucznia wobec stawianych mu zadań,
 • uzyskany poziom wiedzy i umiejętności, w zakresie różnych form aktywności artystycznych,
 • postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,
 • podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,
 • uczestnictwo ucznia w zajęciach,
 • umiejętności formułowania przez niego problemów, wyciągania wniosków,
 • poszukiwanie własnych rozwiązań i obronę własnego poglądu.

Ocena semestralna będzie wystawiona z uwzględnieniem kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Musi odzwierciedlać postawę ucznia wobec przedmiotu i wykonywanych zadań oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w ich realizację. Powinna być wykładnikiem osiągniętych umiejętności, poziomu uzyskanej wiedzy w danym okresie oraz motywować i zachęcać do rozwijania zainteresowań artystycznych.

Ocena roczna uwzględniać będzie wiedzę oraz umiejętności ucznia zdobyte i utrwalone w ciągu całego roku. Podobnie jak ocena semestralna, powinna uwzględniać zapisy, które wynikają z wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.

 1. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE

Ocenianie osiągnięć uczniów będzie systematyczne i umotywowane ustnie przez nauczyciela. Ocena nie może być tylko wykładnikiem poziomu uzyskiwanej wiedzy i umiejętności, ale powinna zachęcać uczniów do rozwijania zainteresowań artystycznych.

 1. KRYTERIA OCENY
 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową stopniu bardzo dobrym i dodatkowo:
 • czynnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
 • wykazuje zainteresowanie sztuką,
 • podejmuje dodatkowe zadania (zdobywa informacje z innych źródeł, angażuje się w życie artystyczne klasy i szkoły),
 • reprezentuje szkołę w konkursach artystycznych.
 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności w wysokim stopniu, a ponadto:
 • wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych,
 • wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań i powierzonych mu ról,
 • uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,
 • starannie wykonuje ćwiczenia artystyczne,
 • potrafi obronić swój pogląd i postawę twórczą.
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu średnim, a także:
 • zwykle pracuje systematycznie i efektywnie, indywidualnie i w grupie,
 • poprawnie formułuje wnioski i udaje mu się bronić swoich poglądów,
 • odpowiednio wywiązuje się z części zadań oraz powierzonych ról,
 • najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe.
 1. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym, oraz:
 • nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,
 • rzadko uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowo-grupowych,
 • czasami poprawnie formułuje wnioski,
 • ma problemy z obroną swoich poglądów,
 • najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe.
 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował zakres programowy wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:
 • nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania,
 • biernie uczestniczy w dyskusjach,
 • niestarannie wykonuje ćwiczenia,
 • nie formułuje własnych wniosków.
 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nawet w stopniu elementarnym nie opanował materiału i nie nabył umiejętności wykazanych w programie nauczania, oraz:
 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
 • nie bierze udziału w działaniach twórczych,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego,
 • nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

Ocena ta nie wynika z możliwości, czy z braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy na lekcjach.

 1. NARZĘDZIA, CZAS, FORMY SPRAWDZANIA KOMPETENCJI I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

FORMY:

 1. Pisemna.
 2. Ustna
 3. Praktyczna

NARZĘDZIA:

 1. Praca na lekcji (odpowiedzi ustne, aktywność w zakresie form artystycznych (rysunkach, rzeźbie, malarstwo).
 2. Prace domowe (prace pisemne, prace praktyczne).
 3. Test – podsumowanie semestru.
 1. USTALANIE OCEN Z PRAC PISEMNYCH WEDŁUG SKALI (zgodnie z WSO):
 1. Celujący (cel)             98% – 100%
 2. Bardzo dobry (bdb)    86% –   97%
 3. Dobry (db)                 71% –   85%
 4. Dostateczny (dst)        51% –   70%
 5. Dopuszczający (dop)  36% –   50%
 6. Niedostateczny (ndst)   0% –   35%