PZO- WOS

PRZEDMIOTOWE

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

 

 

Ø   PZO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji i aktywności pozalekcyjnej.

Ø   Na początku roku szkolnego, nauczyciel zapoznaje uczniów z wymaganiami edukacyjnymi z wiedzy o społeczeństwie oraz z kryteriami oceniania.

nauczyciele przedmiotu:

BURDYŃSKA KRYSTYNA

SITEK ELŻBIETA

 

I.    KRYTERIA OCENIANIA I ZASADY WYSTAWIANIA OCEN

 

1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2.  Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną uzyskanych przez ucznia ocen w ciągu semestru.

3.  Poprawa ocen jest dobrowolna i odbywa się przed lub po lekcjach.

4.  Oceny pracy ucznia dokonuje się według skali 1 – 6;

a)     celująca (6)

b)     bardzo dobry (5)

c)     dobry (4)

d)     dostateczny (3)

e)     dopuszczający (2)

f)      niedostateczny (1)

- Do wymienionych ocen mogą być dopisane znaki: „+” (za wyjątkiem oceny celującej) lub „–” (za wyjątkiem oceny niedostatecznej).

5.  Aktywność (praca na lekcji) - na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub „–”.

a)     trzy „+” = ocena bardzo dobra

b)     trzy „–” = ocena niedostateczna

 

6.  Praca domowa – brak zadania domowego = „–”, dwa „–” = ocena niedostateczna.

7.  Na lekcji powtórzeniowej ucznia obowiązuje znajomość zagadnień z działu programowego podlegającego kontroli.

8.  Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia Go z przygotowania się do lekcji i możliwości odpowiedzi lub pisania kartkówki.

9.  Uczeń ma prawo zgłosić (przed lekcją) w ciągu półrocza jedno nieprzygotowanie.

a)     Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź ustną, kartkówkę, niezapowiedziany sprawdzian.

10.         Uczeń ma obowiązek do systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić.

11.         Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I półrocze, powinien ją poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, lecz nie później niż do końca „pierwszego miesiąca II półrocza”.

12.         Przy ocenianiu, będą uwzględniane cztery główne elementy:

a)    merytoryczne wiadomości i sposób ich wykorzystania;

b)    umiejętności kluczowe z punktu widzenia edukacji obywatelskiej;

c)    sposób uczestniczenia w zajęciach;

d)    aktywność ucznia poza lekcjami.

Obszar

Jakie główne elementy obejmuje?

Jak to sprawdzić?

– przykłady narzędzi

Wiedza i jej stosowanie

a)  przyswojenie podstawowych wiadomości i pojęć określonych wymaganiami szczegółowymi zawartymi w podstawie programowej

b)  dostrzeganie relacji i związków przyczynowo-skutkowych między faktami i procesami

c)  stosowanie zdobytych wiadomości do interpretacji aktualnych wydarzeń z życia szkoły, społeczności lokalnej i innych obszarów życia publicznego

d)  zbieranie, uogólnianie, porównywanie wiadomości i wyciąganie własnych wniosków

a) prace pisemne

b) testy, sprawdziany

c)  ćwiczenia słownikowe

d) wypowiedzi ustne (w tym merytoryczny wkład w dyskusje, debaty, symulacje)

e) interpretacja tekstu prasowego, prawnego itp.

f)   teczki, projekty, wystawy, prezentacje

Umiejętności obywatelskie

a)  przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia

b)  udział w dyskusji publicznej

c)  wyrażanie własnego zdania i formułowanie argumentów na jego rzecz w formie pisemnej i ustnej

d)  słuchanie i branie pod uwagę opinii innych

e)  zdobywanie informacji o życiu publicznym i korzystanie z nich

f)   odróżnianie opinii od faktów

g)  planowanie działania, podział zadań itp.

h)  współpraca w zespole

i)   rozwiązywanie problemów

j)   załatwianie prostych spraw (np. w szkole, urzędzie gminy)

a) dyskusje i debaty klasowe

b) symulacje i inscenizacje (np. kampania wyborcza)

c)  poszukiwanie i analiza informacji na zadany temat

d) pisanie listów i petycji w sprawach publicznych

e) teczki, projekty, wystawy

f)   działanie na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej itp.

Uczestnictwo w zajęciach

a)  sumienność

b)  systematyczność

c)  aktywny udział w lekcji

d)  współpraca z kolegami

e)  wykonywanie poleceń nauczyciela

f)   przestrzeganie reguł obowiązujących na lekcjach edukacji obywatelskiej

a) stopień przygotowania do lekcji

b) odrabianie zadań domowych

c)  poziom zaangażowania w pracę na lekcji, w tym np. udział w dyskusjach, zgłaszanie własnych pomysłów ćwiczeń, tematów dyskusji

d) sposób komunikowania się i współpracy z kolegami w czasie prac zespołowych itp.

Aktywność pozalekcyjna

Dodatkowe prace wykonywane w czasie pozaszkolnym, dobrowolne działania na rzecz innych, udział w konkursach wiedzy o społeczeństwie itp.

 

II.      NARZĘDZIA I WARUNKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ

1.     

Narzędzie

Zasady przeprowadzania

Formy poprawy

Częstotliwość

Test

(praca klasowa)

45 minut

a)  przeprowadzony po powtórzeniu materiału

b)  zapowiedziany 2 tygodnie przed terminem z adnotacją w dzienniku

c)   informacja o ocenie na pracy

d)  sprawdzony test do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu

a)   sprawdzenie i oddanie do 2 tygodni

b)   uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w ustalonym terminie z nauczycielem, nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia testu

a) przynajmniej 1 x w semestrze

Sprawdzian

do 20 minut

 

a)  obejmuje fragment danego działu (3 – 4) ostatnie tematy

b)  zapowiedziany 1 tydzień przed terminem i wpisany do dziennika

c)   informacja o ocenie na pracy

d)  sprawdziany do wglądu dla rodziców na spotkaniach indywidualnych u nauczyciela przedmiotu

a)   sprawdzenie i oddanie tydzień po przeprowadzonym sprawdzianie

b)     uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem , nie później niż 2 tygodnie od sprawdzenia i omówienia sprawdzianu

a) przynajmniej 2 x w semestrze

Kartkówka

10 minut

a)   obejmuje materiał z ostatniego tematu

b)   nie jest zapowiadana

c)   informacja pisemna o ocenie na kartkówce

d)   kartkówki do wglądu u nauczyciela

a)   sprawdzenie i oddanie w ciągu tygodnia

b)   nie podlega poprawie

a) w zależności od omawianego materiału

Odpowiedź ustna

a)  sprawdzenie wiedzy z trzech ostatnich lekcji

a)   uczeń może poprawić ocenę niedostateczną w terminie ustalonym z nauczycielem

a) przynajmniej 1 x w semestrze

Realizacja projektu uczniowskiego

a)  zespół uczniowski przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu, np. na forum klasy, szkoły

a)   nie podlega poprawie

a)   przynajmniej 1 x w roku

 

2. Uczeń nieobecny na teście lub sprawdzianie ma obowiązek napisać pracę w ciągu 2 tygodni po nieobecności w szkole w terminie ustalonym przez nauczyciela.

a)    Termin napisania zaległej pracy może ulec wydłużeniu po długiej nieobecności ucznia w szkole.

b)    Pisanie pracy odbywać się będzie przed lub po zajęciach lekcyjnych.

3. Uczeń, który nie napisze pracy pisemnej w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

4. Testy, sprawdziany i kartkówki są przechowywane w szkole do końca bieżącego roku szkolnego.

5.  Prace pisemne oceniane są według następującej punktacji:

a)    100% – celujący

b)   91 – 99% - bardzo dobry

c)    71 – 90% - dobry

d)   51 – 70% - dostateczny

e)    30 – 50% - dopuszczający

f)     0 – 29% - niedostateczny

 

III.   WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI

 

1. Uczniowi z dysleksją – wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej. Docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań.

2. Uczniowi z dysgrafią – w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych.

3. W pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść.

4. Innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni.

 

IV.       SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

 

1.     Przy ustaleniu oceny semestralnej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności:

a)    testy

b)    sprawdziany i odpowiedzi ustne

c)    kartkówki i aktywność na zajęciach

d)    aktywność pozalekcyjna

e)    prace domowe i dodatkowe

2.     Ocena końcowa wyliczana jest, jak semestralna, przy czym, uwzględnia ocenę śródroczną.

V.     KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

a)     posiada wiedzę i umiejętności zgodnie z programem nauczania,

b)     posiadł umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiadomości,

c)      samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, które są wzorowe zarówno pod względem merytorycznym, jak i językowym,

d)     nie boi się wypowiadać własnych, nawet kontrowersyjnych, opinii i sądów, które potrafi prawidłowo, przekonująco uzasadnić,

e)     potrafi jasno precyzować pytania dotyczące wielu złożonych problemów,

f)       doskonale zna szeroką terminologię przedmiotową, swobodnie się nią posługuje,

g)     wykazuje orientację w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski oraz w sytuacji międzynarodowej.

Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, który:

a)     opanował w pełnym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,

b)     sprawnie, samodzielnie posługuje się różnymi źródłami wiedzy,

c)      rozumie i poprawnie stosuje poznaną terminologię,

d)     samodzielnie formułuje wypowiedzi ustne i pisemne na określony temat, wykorzystując wiedzę zdobytą w szkole i poza nią,

e)     potrafi oceniać zachowania innych ludzi,

f)       umie współpracować w grupie,

g)     aktywnie uczestniczy w lekcjach.

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

a)     nie opanował całego materiału określonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu to głębszego i pełniejszego poznania wiedzy podstawowej,

b)     rozumie genezę, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i Polsce,

c)      rozumie podstawowe reguły i procedury życia politycznego i gospodarczego.

d)     poprawnie posługuje się prostymi źródłami informacji,

e)     wykonuje samodzielnie typowe zadania polegające na ocenianiu, selekcjonowaniu, wartościowani, uzasadnianiu,

f)       umie formułować proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

a)     opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania,

b)     potrafi formułować schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,

c)      umie posługiwać się często pod kierunkiem nauczyciela, prostymi środkami dydaktycznymi wykorzystywanymi na lekcji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

a)     ma luki w wiadomościach, nie opanował także wszystkich umiejętności przewidzianych w programie, ale nie uniemożliwia mu to dalszego poznawania treści programowych w następnych etapach edukacji,

b)     zadania i polecenia, które uczeń wykonuje, często przy znacznej pomocy nauczyciela, mają niewielki stopień trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

a)     nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,

b)     nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzystać z prostych środków dydaktycznych,

c)      nie potrafi, bowiem nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcji, formułować nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych,

d)     zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie, ma duże luki w pracach lekcyjnych i domowych,

e)     swoją postawą uniemożliwia pracę innym.

f)        

VI.  EGZAMIN POPRAWKOWY

1.     Do egzaminu poprawkowego przystępuje uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną końcoworoczną.

2.     Przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniowi zakres materiału (zadania egzaminacyjne), który będzie obowiązywał na egzaminie.

3.     Termin egzaminu wyznaczany jest przez dyrekcję szkoły.

4.     Na egzamin składają się:

a)    część pisemna (test egzaminacyjny),

b)    część ustna (zestaw 3 pytań, które uczeń losuje w obecności komisji egzaminacyjnej (w razie trudności, mogą być zadawane pytania naprowadzające).

5.     Czas trwania egzaminu:

a)    część pisemna – 45 minut,

b)    część ustna – w zależności od potrzeb ucznia,

- przed przystąpieniem do odpowiedzi, uczeń ma czas na przygotowanie swojej wypowiedzi (ok. 10 minut).