PZO- język polski KP

PZO - język polski KP

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego

(zgodny z nową podstawą programową)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy uczniów na lekcji.

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają:

 1. wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
 2. sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 3. zasady poprawiania ocen bieżących;
 4. ilość zgłoszeń nieprzygotowania do lekcji, kryteria ustalania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych;
 5. warunki i tryb uzyskiwana wyższej niż przewidywana rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej;

KRYTERIA OCEN ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:
 • posiadł treści i umiejętności zgodne z programem nauczania realizowany przez nauczyciela w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi treściami i umiejętnościami dopełniającymi w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, wykraczające poza program;
 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki:
 • opanował treści i umiejętności dopełniające określone programem danego przedmiotu nauczania;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi treściami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przedmiotu;
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki:
 • opanował treści i umiejętności rozszerzające określone programem nauczania dla danej klasy;
 • poprawnie stosuje treści, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki:
 • opanował treści i umiejętności podstawowe, określone programem nauczania dla danej klasy;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki:
 • opanował treści i umiejętności konieczne określone programem nauczania dla danej klasy;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował treści i umiejętności koniecznych, a braki w treściach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • mimo umożliwienia mu przez szkołę wyrównywania braków nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
 • uczeń swoją postawą uniemożliwia pracę innym uczniom

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI

W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizacji programu nauczania), potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniżył wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym.

 1. Uczniowie z dysleksją – wydłuża się czas na wykonanie zadania, pracy pisemnej. Docenia się przede wszystkim wysiłek włożony w wykonanie różnych zadań.
 2. Uczniowie z dysgrafią – w większym stopniu ocenia się na podstawie wypowiedzi ustnych. W pracach pisemnych ocenia się przede wszystkim ich treść.
 3. Innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. a) kontrola i ocena pracy ucznia w klasie i w domu (samodzielne notatki, praca w grupie, bieżące zadania domowe itp.);
 2. okresowe sprawdziany literackie i językowe (również sprawdziany kompetencji – przykładowe arkusze egzaminacyjne);
 3. zadania literackie (dłuższe);
 4. kontrola i ocena zadań (różnych) w zeszycie przedmiotowym;
 5. kontrola i ocena wybranych zadań w zeszytach ćwiczeń;
 6. kartkówki i inne ćwiczenia ortograficzne;
 7. testy (również ze znajomości lektur);
 8. odpowiedzi ustne;
 9. konkursy przedmiot
 10. zadania dodatkowe (np. gazetki, inscenizacje, projekty klasowe);

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. stosuje się oceny wyrażone słownie lub cyfrowo, również znaki „+” lub „-” oraz „zaliczenie”; niektóre zadania (np. przykładowe arkusze egzaminacyjne) mogą być oceniane w skali punktowej;
 2. za zadanie niesamodzielne uczeń otrzymuje tylko „+” (nie ocenę);
 3. ocenie podlegają również niektóre (zgodnie z zapowiedzią nauczyciela) karty pracy w grupie i wytwory pracy (np. rysunki, makiety, schematy itd.). Jeśli są kończone w domu – za ich oddanie do poprawy nazajutrz odpowiada lider grupy.
 4. Uczeń prowadzi systematycznie, rzetelnie i starannie zeszyt przedmiotowy (zeszyt jest dokumentem pracy ucznia). Terminowo oddaje zeszyt do poprawy. W przypadku choroby czy nieobecności w szkole – uzupełnia notatki i zadania domowe.
 5. W zeszycie winny znajdować się wszystkie (!) otrzymywane materiały (drukowane), zestawy zadań itp. Ich brak (przy odpowiednim temacie lekcji) równa się brakowi zadania!

Pisemne formy sprawdzania osiągnięć:

Odpowiednio wcześniej zapowiadane są:

 • okresowe sprawdziany literackie i językowe;
 • ewentualne prace klasowe literackie (np. na podsumowanie lektury); dłuższe sprawdziany ortograficzne;
 • zadania literackie (tzn. uczeń ma kilka dni na ich napisanie;

Sprawdziany (literackie, językowe i ortograficzne) są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Nie muszą być zapowiadane:

 • kartkówki z ostatnich 3 lekcji;
 • kartkówki jako forma sprawdzenia pracy domowej;
 • krótkie zestawy zadań do pracy z tekstem;
 • drobne kartkówki ortograficzne w związku z bieżącym tematem;
 • testy ze znajomości lektury (w dniu jej omawiania);

Kryteria wymagań na daną ocenę (dotyczy sprawdzianów długoterminowych):

Celujący – 100%

Bardzo dobry – 99 – 91%

Dobry – 90 – 71%

Dostateczny – 70 – 51%

Dopuszczający – 50 – 30%

niedostateczny – 29 – 0%

 

Kryteria dla kartkówek, krótkich testów i bieżących ćwiczeń sprawdzających są inne (ustalane odpowiednio z klasą).

 

 1. Klasa ma możliwość prosić o przesunięcie terminu przeczytania dłuższej lektury – nie później jednak niż 2 dni przed ustalonym;
 2. na napisanie dłuższego zadania literackiego uczeń ma min. 3 dni; ilość zadań – nie więcej niż 2 w miesiącu (w klasie III – nie dotyczy to zadań w arkuszach egzaminacyjnych, gdzie może być ich więcej);
 3. Uczeń pisze terminowo dłuższe zadania literackie. Nieterminowe oddawanie zadań do poprawy skutkuje odjęciem pewnej ilości punktów, obniżeniem oceny lub oceną za brak zadania (jeśli powtarza się to nagminnie).

ZASADY POPRAWIANIA OCEN BIEŻĄCYCH

 1. Uczeń ma prawo napisać powtórnie zadanie domowe (np. notatkę, zadanie literackie czy testowe) i zrobić odpowiednią adnotację. Podczas kontroli zeszytów ocenione będzie to poprawione zadanie.
 2. Uczeń ma prawo do poprawiania ocen bieżących – zgodnie z przyjętymi zasadami:
 1. oceny ze sprawdzianu (dłuższego) – do 2 tygodni od momentu otrzymania oceny(w terminie ustalonym przez nauczyciela);
 1. oceny z krótkiej kartkówki – do tygodnia (jeśli temat kartkówki jest kontynuowany na bieżących zajęciach – uczeń powinien zgłosić się do odpowiedzi ustnej);
 1. oceny za dłuższe zadanie literackie – do 7 dni od chwili otrzymania oceny (powtórne napisanie zadania, przy czym możliwa jest niewielka zmiana tematu);
 1. Uczeń powinien sam zgłosić chęć poprawy oceny i w odpowiednim terminie(!).
 1. Poprawa oceny tylko w wyjątkowych przypadkach może odbywać się podczas bieżących zajęć (np. powtórna kartkówka dla całej klasy czy większej grupy uczniów). Uczeń powinien zgłosić się na zajęcia dodatkowe (np. wyrównawcze) po uprzednim ustaleniu z nauczycielem.
 1. Ocena pierwsza – jeśli została wpisana do dziennika – po poprawie nie zostaje anulowana.

OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE nie są średnią arytmetyczną uzyskanych ocen cząstkowych. Na ocenę składają się:

 1. ocena wiadomości i umiejętności ucznia (wyrażona uzyskanymi przez ucznia ocenami cząstkowymi);
 2. aktywność i praca na lekcji (chętna i efektywna praca w grupie, udział w dyskusjach, udział w różnych formach pracy podczas lekcji, np. inscenizacje, dramy, konkursy klasowe itp.);
 3. ocena postępów w nauce, tzn. wyższy poziom motywacji, zaangażowania, wkładu pracy, widoczne w uzyskiwanych wynikach;
 4. właściwa postawa ucznia (systematyczność, obowiązkowość itp.);

Dodatkowe formy pracy (udział w zajęciach koła, udział w przedstawieniach, przygotowywanie rekwizytów itp.) premiowane są dodatnimi punktami z zachowania.

Ocena końcowa jest wyliczana jak semestralna, przy czym uwzględnia oceną śródroczną.

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną za I semestr, powinien ją poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, lecz nie później niż do końca ,,pierwszego miesiąca II semestru”.

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA

 1. Uczeń jest informowany o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 2. Zastrzega się, że przewidywane oceny mogą ulec zmianie.
 3. Uczeń 2 dni po uzyskaniu informacji (o przewidywanej ocenie) może zwrócić się do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych (w szczególnym przypadku do dyrektora szkoły) z pisemną prośbą o poprawienie oceny na wyższą.
 4. Warunki możliwości poprawy:
  1. wszystkie godziny nieobecności na zajęciach są usprawiedliwione;
  2. uczeń ma pozytywny stosunek do przedmiotu;
  3. właściwie prowadzony zeszyt przedmiotowy;
 5. Nauczyciel po otrzymaniu prośby i sprawdzeniu warunków ustala z uczniem termin poprawy oceny.
 6. Poprawianie oceny odbywa się podczas lekcji, a w szczególnych przypadkach w formie i czasie ustalonym przez nauczyciela.
 7. Formą poprawy jest sprawdzian pisemny z materiału nauczania:
 8. Najpóźniej na dwa dni przed przewidywanym terminem poprawiania oceny uczeń ma obowiązek osobiście zapoznać się z zakresem wymagań, jakie ma spełnić.
 9. Uczeń może poprawiać ocenę tylko jeden raz..

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Do egzaminu poprawkowego przystępuje uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną końcoworoczną.
 2. Przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciel przedmiotu przekazuje uczniowi zakres materiału (zadania egzaminacyjne), który będzie obowiązywał na egzaminie.
 3. Termin egzaminu wyznaczany jest przez dyrekcję szkoły.
 4. Na egzamin składają się:
 • część pisemna (test egzaminacyjny),
 • część ustna (zestaw 3 pytań, które uczeń losuje w obecności komisji egzaminacyjnej (w razie trudności, mogą być zadawane pytania naprowadzające).
  1. Czas trwania egzaminu:
 • część pisemna – 45 minut,
 • część ustna – w zależności od potrzeb ucznia,
  - przed przystąpieniem do odpowiedzi, uczeń ma czas na przygotowanie swojej wypowiedzi (ok. 10 minut).

Opracowała: Krystyna Pawlak