PZO - język polski

Agnieszka Karabin

Agnieszka Karabin, Ewa Łączna-Wansowicz

n-l języka polskiego

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

 

 

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (modyfikacja – 09.2016)

 

            I.      Zasady oceniania.

 

·        Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie.

·        Prace klasowe są obowiązkowe.

·        Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, napisze ją w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły- termin uzgadnia z nauczycielem.

·        Poprawę prac klasowych można pisać tylko raz, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

·        Uczeń ma prawo w trakcie semestru zgłosić dwa nieprzygotowania ( nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów).

·        Uczeń nieobecny w szkole z przyczyn losowych uzupełnia informacje w ciągu trzech dni.

·        Dłuższe teksty literackie uczeń czyta w domu, w tym lektury.

·        Uczeń jest zobowiązany do posiadania zeszytu przedmiotowego oraz podręcznika na każdej lekcji, a podczas omawiania lektur - jednego egzemplarza książki na parę. Ich brak oznacza nieprzygotowanie do lekcji i skutkuje wpisem „-”/ 3 minusy skutkują oceną niedostateczną.

 

 

       II.      Obszary oceniania.

 

·        Pisanie i słuchanie:

- odpowiedzi na pytania,

- wykonywanie ćwiczeń,

- sprawdziany kompetencji czytelniczych np. sprawdzające znajomość treści lektur

- sprawdziany z wiedzy o literaturze i gramatyczne

- redagowanie pism użytkowych: zaproszenie, przepis, instrukcja, ogłoszenie, dedykacja, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny

-          redagowanie form wypowiedzi: opis, opowiadanie, list, notatka, sprawozdanie, streszczenie, charakterystyka, rozprawka, esej i reportaż.

-          dyktanda.

·       Mówienie i czytanie:

-          wypowiedź spójna, polegająca na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie rozumienia problemu, związków przyczynowo-skutkowych, postaw i przekonań dotyczących danego działu programowego; orientacji w świecie literackim i językowym.

-          dialog, opowiadanie, charakteryzowanie, streszczanie

-          recytacja,

-          głos w dyskusji,

-          czytanie interpretacyjne.

·       Zadania praktyczne:

-          albumy,

-          plakaty,

-         ilustracje do tekstów

-         prezentacje multimedialne

·     Zadania domowe

·     Testy diagnostyczne

·     Konkursy polonistyczne

·     Aktywność i inicjatywa przejawiana na lekcji.

·     Udział w apelach szkolnych, przedstawieniach, których tworzywem jest słowo.

 

III. Częstotliwość oceniania.

 

Uczeń powinien w semestrze otrzymać minimum 5 ocen, tzn. minimum jedną ocenę w miesiącu.

 

IV. Kryteria ocen poszczególnych form aktywności:

 

1.    praca klasowa, sprawdzian:

 

celująca

100 %

bardzo dobra

99% - 90%

dobra

89% - 75%

dostateczna

74% - 50%

dopuszczająca

49% - 30%

49% - 35% przy testach wielokrotnego wyboru

niedostateczna

mniej niż 30%, 35 %

 

2.     Kryteria form wypowiedzi pisemnych i ustnych według wydawnictwa WSiP. Nauczyciel podaje kryteria podczas omawiania poszczególnych form pisemnych.

 

3.     Dyktanda są oceniane w zależności od trudności tekstu i ilości ortograów w nich zawartych.

Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną, przepisują tekst dyktanda do zeszytu. Za bezbłędne przepisanie otrzymują ocenę dopuszczającą (w dzienniku zapisane są obie oceny).

Uczniowie ze stwierdzoną dysleksją, jeśli napiszą na ocenę pozytywną, oceniani są według tych samych kryteriów, ale otrzymują jedną ocenę „wyżej”, jeśli napiszą „na jedynkę”, nie otrzymują oceny niedostatecznej, przepisują tekst dyktanda w domu do zeszytu. Za bezbłędne przepisanie dyktanda otrzymują ocenę dopuszczającą.

 

kryteria oceny dyktanda:

  • 0 błędów – ocena celująca
  • 1 błąd – ocena bardzo dobra
  • 2 błędy – ocena dobra
  • 3-4 błędy – ocena dostateczna
  • 5-6 błędów – ocena dopuszczająca
  • powyżej 6 błędów – ocena niedostateczna.

Dwa błędy drugiego stopnia mają wartość jednego błędu pierwszego stopnia. Trzy błędy interpunkcyjne liczone są jak jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia.

V. Zasady wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej

Ocena semestralna i końcowa jest wystawiana na podstawie ocen bieżących. Ocena ta nie jest średnią ocen bieżących – najistotniejszy element oceny semestralnej   i rocznej stanowią oceny bieżące uzyskane za samodzielne prace realizowane w trakcie lekcji (np. sprawdziany, prace klasowe, odpowiedzi ustne). Ważna jest także systematyczność w odrabianiu prac domowych i zaangażowanie ucznia na wszystkich lekcjach języka polskiego.

VI. Egzamin poprawkowy

Do egzaminu poprawkowego przystępuje uczeń, który otrzymał ocenię niedostateczną i według rozporządzeń MEN spełnia właściwe warunki. Uczeń otrzymuje obowiązujące go zagadnienia. Egzamin składa się z części pisemnej (test) oraz ustnej (4 losowo wybrane pytania: 2 z literatury i 2 z gramatyki). Część pisemna trwa 45 min.; do odpowiedzi ustnej uczeń przygotowuje się 10 min., a czas odpowiedzi dostosowywany jest indywidualnie. Uczeń oceniany jest według skali ocen zawartej w PZO.

VI. POSTĘPOWANIE WOBEC UCZNIÓW Z DYSFUNKCJAMI

(na podstawie opinii oraz orzeczeń PPP)

1.     uczniowie z dysleksją rozwojową- wydłuża się czas na wykonanie zadania, w tym pracy pisemnej. Docenia się wysiłek włożony w wykonanie zadania.

2.     Uczniowie z dysgrafią – w większym stopniu ocenia się wypowiedzi ustne; w przypadku dłuższych prac domowych uczeń ma możliwość wykonania zadania w formie komputerowej lub innej zaleconej przez nauczyciela; ocenia się treść merytoryczną.

3.     Innego typu schorzenia – zgodnie z zaleceniami poradni.

 

Kryteria ocen:

6

 

v opanowany w całości zakres wiedzy i umiejętności wymagany programem nauczania

v samodzielne wyjaśnianie zjawisk, sytuacji itp.;

v rozumienie uogólnień i związków między nimi;

v samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów praktycznych;

v swoboda w tworzeniu komunikatów i posługiwaniu się terminologią;

v poprawny język, styl wypowiedzi ustnych oraz pisemnych;

v udział w konkursach, kołach humanistycznych;

v wykonywanie dodatkowych prac domowych;

 

 

5

 

v opanowanie materiału programowego;

v łączenie wiadomości w logiczną całość;

v właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi;

v wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela;

v umiejętne wykorzystanie wiadomości bez ingerencji nauczyciela;

v poprawny język i styl wypowiedzi;

 

4

 

v opanowanie materiału programowego;

v łączenie wiadomości w logiczną całość;

v właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi;

v wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela;

v stosowanie wiedzy w sytuacjach praktycznych i teoretycznych inspirowanych przez nauczyciela;

v brak błędów językowych, drobne usterki stylistyczne;

 

3

 

v opanowanie podstawowych umiejętności oraz treści, łączenie ich w związki;

v wyjaśnianie zjawisk przy pomocy nauczyciela;

v stosowanie wiadomości dla celów praktycznych przy pomocy nauczyciela;

v niewielkie i nieliczne błędy (ort., językowe ...);

v wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego;

 

 

2

 

v bardzo słaba znajomość podstawowego materiału programowego;

v słabo opanowane umiejętności polonistyczne;

v wiadomości luźno zestawione;

v wykorzystywania wiedzy przy znacznej pomocy nauczyciela;

v liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu się;

 

1

 

v rażący brak wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania;

v bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl;

v trudności w tworzeniu spójnych wypowiedzi;