PZO - zajęcia techniczne

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

rok szkolny 2017/2018

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

– aktywność na lekcjach,

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,

– zadania dodatkowe,

– odpowiedzi ustne,

– testy,

– przygotowanie uczniów do zajęć

– bezpieczeństwo.

Zasady oceniania:

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;

– za brak materiałów niezbędnych do wykonania prac wytwórczych uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

• 100% - 98% ocena celująca

• 97% – 86% ocena bardzo dobra

• 85% – 71% ocena dobra

• 70% – 51% ocena dostateczna

• 50% – 35% ocena dopuszczająca

• mniej niż 35% ocena niedostateczna.

– prace pisemne z materiału bieżącego będą zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem

– poprawa sprawdzianu lub kartkówki będzie odbywać się w ramach tzw. „godziny dla ucznia” we wskazanym terminie przez nauczyciela

– przy realizacji zadań oceniane będą:

• przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,

• umiejętność zarządzania informacją,

• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

• przestrzeganie praw i zasad współżycia,

• umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności;

– za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego (w szczególności przechodzenia przez jezdnię w niedozwolonych miejscach) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną do dziennika.

Aktywność na lekcjach zostanie oceniona następująco:

– uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z aktywności na lekcji za:

• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,

• podejmowanie merytorycznej dyskusji,

• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,

• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

• wykonanie pomocy do pracowni,

• inne,

– uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za brak aktywności na lekcji, gdy:

• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

• wykazuje brak oczywistych umiejętności,

• niszczy prace kolegów,

• niszczy przyrządy i przybory pracy ucznia,

• nie przestrzega regulaminu pracowni,

• nie przestrzega przepisów BHP,

• inne,

Ocena uczniów z zaleceniami PPP

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,

• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji

– twórczo rozwija własne uzdolnienia

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach

– stosuje rozwiązania nietypowe

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych

– ambitnie realizuje zadania indywidualne

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– bierze udział w konkursach przedmiotowych

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– zna i stosuje zasady bhp

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania

– nie korzysta z Żadnych źródeł informacji

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– nie potrafi organizować pracy

– jest niesamodzielny

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– nie prowadzi dokumentacji

mgr inż. Stanisław Szpejewski