PZO - język polski - DB

JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II w DZIERZGONIU

 

opracowanie:

Dariusz Browarczyk

podpis:

OCENA CELUJĄCA (6)

Ø     samodzielnie interpretuje i analizuje utwory literackie, ujmując ich kontekst historyczno – literacki;

Ø     doskonali umiejętności oraz pogłębia wiadomości także o treści pozaprogramowe;

Ø     twórczo uczestniczy w zajęciach lekcyjnych;

Ø     chętnie prezentuje własne opinie i poglądy;

Ø     uczestniczy lub prowokuje dyskusje tematyczne;

Ø     potrafi formułować a także rozwiązywać problemy literackie i językowe;

Ø     interpretując teksty literackie, odkrywa wartości uniwersalne;

Ø     bierze czynny udział w zajęciach dodatkowych (konkursy o zasięgu szkolnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim,

redakcja szkolnej gazetki, koło teatralne);

OCENA BARDZO DOBRA (5)

Ø     potrafi swobodnie operować złożonymi strukturami językowymi;

Ø     buduje spójne, logiczne i płynne wypowiedzi ustne i pisemne na temat tekstów literackich oraz własnych przeżyć;

Ø     stosuje szeroki zakres słownictwa odpowiedniego do sytuacji komunikacyjnej;

Ø     potrafi wydobywać potrzebne informacje z przeczytanego tekstu;

Ø     aktywnie uczestniczy w dyskusjach tematycznych i problemowych (wyraża własne opinie i poglądy);

Ø     nie popełnia błędów ortograficznych, interpunkcyjnych i językowych;

Ø     dostrzega związki między różnymi utworami oraz tekstem literackim a biografią jego twórcy;

OCENA DOBRA (4)

Ø     potrafi operować wszystkimi prostymi strukturami językowymi i większością złożonych;

Ø     zazwyczaj używa szerokiego zakresu słownictwa i związków frazeologicznych;

Ø     rozumie i wyłania większość potrzebnych informacji z czytanego tekstu;

Ø     popełnia niewielką liczbę błędów językowych w wypowiedziach ustnych i pisemnych;

Ø     na ogół zabiera głos w dyskusji;

Ø     w wypracowaniu zawiera wszystkie istotne punkty, chociaż niektórym poświęca niewiele miejsca;

OCENA DOSTATECZNA (3)

Ø     poprawnie posługuje się prostymi i niektórymi złożonymi wypowiedzeniami;

Ø     redaguje spójne i logiczne wypowiedzi, zachowując trójdzielną kompozycję prac pisemnych;

Ø     pisze poprawnie większość wyrazów;

Ø     rozumie treść czytanego tekstu;

Ø     w tekstach literackich dostrzega różne postawy bohaterów;

Ø     posiada dostateczny zasób słów do przekazywania informacji i wyrażania własnych opinii;

OCENA DOPUSZCZAJĄCA (2)

Ø     poprawnie operuje prostymi strukturami językowymi;

Ø     zazwyczaj używa słownictwa odpowiedniego do sytuacji porozumiewania się;

Ø     potrafi zrozumieć część kluczowych informacji z przeczytanego tekstu;

Ø     posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełnia jednak wiele błędów;

Ø     sprawniej wypowiada się na tematy codzienne niż abstrakcyjne;

Ø     w wypracowaniu zawiera większość istotnych punktów;

Ø     stosuje poprawne formy podstawowych części mowy oraz zdania;

Ø     zalicza na oceny pozytywne podstawowe zadania w semestrze (klasowa praca literacka, test gramatyczny, recytacja wiersza, ocena z ortografii, jedno zadanie domowe)


OGÓLNE KRYTERIA OCNIANIA ZADAŃ, TESTÓW, PRAC PISEMNYCH (PRZELICZNIK Z PROCENT NA OCENY)

Przedział

Ocena

87%

100%

celujący

73%

86%

bardzo dobry

58%

72%

dobry

44%

57%

dostateczny

30%

43%

dopuszczający

0%

29%

niedostateczny

 

UWAGI DOTYCZĄCE OCENIANIA:

     uczeń i rodzic (prawny opiekun) ma prawo do poznania ocen, sposobu ich przyznania (kryteria szczegółowe)

     uczeń i rodzic (prawny opiekun) ma prawo nie tylko do wglądu do pracy, za którą uzyskał ocenę, ale do jej otrzymania np. w celu przygotowania się do poprawy

     uczeń i rodzic (prawny opiekun) ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń wobec otrzymanej oceny

     uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny uzyskanej w trakcie semestru. Sposób poprawy jest uzgodniony indywidualnie z uczniem

     poprawy ocen można dokonać na lekcji lub zajęciach dodatkowych np. konsultacjach, zajęciach zespołu korekcyjno-kompensacyjnego

     przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej pod uwagę brana jest ocena poprawiona

     przy wystawianiu oceny semestralnej lub rocznej pod uwagę brana jest aktywność ucznia na lekcjach oraz zajęciach dodatkowych