PZO - informatyka

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

GIMNAZJUM im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

   I.               Postanowienia ogólne

Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 2. Programu nauczania informatyki,
 3. Podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum;
 4. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
 5. Statutu szkoły.

II.               Przedmiotem oceny są:

 • wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;
 • wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programu nauczania;
 • wysiłek wkładany przez ucznia;
 • aktywność i systematyczność.

III.               Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.

Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:

 • zmobilizowanie do aktywności poznawczej;
 • wdrażanie do systematyczności;
 • dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;
 • wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;
 • kształcenie umiejętności samooceny.
 1. Ocenie podlegają:
 1. Praca na lekcji:

·      ćwiczenia praktyczne;

·      odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi);

·      prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;

·      aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;

·      współpraca w grupie;

·      stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym.

 1. Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności.
 1. Kartkówki.
 1. Prace domowe.
 1. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp. Po uzgodnieniu z nauczycielem
 1. Wykonane prace dodatkowe.
 1. Udział w konkursach, olimpiadach.

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak zaliczenia danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Poprawkowy sprawdzian należy napisać w terminie jednego tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie oceny innej niż niedostateczna.

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:

 • posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym;
 • efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu przewidzianych rezultatów;
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;
 • zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;
 • aktywność i systematyczność.

    V.            Kryteria i sposoby oceniania

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący                  -           6

Stopień bardzo dobry        -            5

Stopień dobry                     -            4

Stopień dostateczny           -            3

Stopień dopuszczający       -            2

Stopień niedostateczny      -            1

Kryteria wymagań na daną ocenę (dotyczy sprawdzianów):

Celujący – 100% - 98%

Bardzo dobry – 97 – 91%

Dobry – 90 – 71%

Dostateczny – 70 – 51%

Dopuszczający – 50 – 30%

Niedostateczny – 29 – 0%

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

·           wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,

·           samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

·           zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

·           samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach problemowych,

·           bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

·           chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

·         opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu obowiązującego w danej klasie,

·         potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,

·         samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i przewiduje ich następstwa,

·         wie, jak poprawić ewentualne błędy,

·         sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

·           dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,

·           korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,

·           potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,

·           zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu,

·           czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić.

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

·           opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej klasy,

·           posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,

·           umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,

·           potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności,

5.        Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

·           niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie,

·           rozumie pojęcia informatyczne,

·           ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych,

·           stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela,

 1. ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.
 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

·           nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy,

·           braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z zakresu przedmiotu,

·           nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

VI. Ustalanie oceny semestralnej i końcowej

a. Ocena końcowa (semestralna, roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

b. Ocena semestralna lub końcowa może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o jeden stopień wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach informatycznych.

c. Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

d. Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą klasyfikowani.

VII. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych.

 • Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku i nie będzie ono brane pod uwagę przy klasyfikacji semestralnej czy rocznej.
 • Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania.
 • Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie oceniana.
 • Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.
 • Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień mają automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych.
 2. Na zajęciach obowiązuje zawarty w danym roku szkolnym kontrakt z uczniami, w którym szczegółowo określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków ucznia i nauczyciela związanych z przedmiotem.

KONTRAKT Z UCZNIAMI

 1. Kontrakt z uczniami jest ustalany na pierwszych zajęciach lekcyjnych z przedmiotu i uwzględnia Przedmiotowy System Oceniania oraz obowiązki ucznia i nauczyciela związane z przedmiotem informatyka w danym roku szkolnym.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.
 3. Ocenianie uczniów zgodne jest z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania.
 4. Oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
 5. Ocenie podlegają:
 • praca na lekcji:
  • ćwiczenia praktyczne;
  • odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi);
  • prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;
  • aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
  • współpraca w grupie;
  • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym.
 • sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności,
 • kartkówki,
 • prace domowe,
 • prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp.,
 • wykonane prace dodatkowe,
 • udział w konkursach, olimpiadach.
 1. Sprawdziany z zakresu danego działu programowego są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany z szerszego zakresu są zapowiadane co najmniej 2 tygodnie wcześniej.
 1. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za niezaliczenie danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma jednokrotną możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.
 1. Kartkówki lub sprawdziany umiejętności w formie praktycznej z ostatnich trzech lekcji nie są zapowiadane.
 1. Sprawdziany umiejętności w postaci elektronicznej są sprawdzane w obecności ucznia.
 1. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Poprawkowy sprawdzian należy napisać w terminie jednego tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie oceny innej niż niedostateczna.
 1. Każdy uczeń może wykonywać prace dodatkowe (referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp.), które podlegają ocenie.
 1. Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący                  -           6

Stopień bardzo dobry        -           5

Stopień dobry                     -           4

Stopień dostateczny           -           3

Stopień dopuszczający       -           2

Stopień niedostateczny      -           1

 1. Kryteria na poszczególne oceny zawarte są w Przedmiotowym Systemie Oceniania.
 1. U uczniów ze szczególnymi trudnościami w przyswajaniu wiadomości i opanowywaniu umiejętności praktycznych z przedmiotu obniża się poziom wymagań stosownie do jego możliwości.

Nauczyciele:

Grzegorz Cichowski

Stanisław Szpejewski